• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • B008 gün bagynyň çyrasy_9.7V litiý batareýasy

  Gysga düşündiriş:

  Dizaýn artykmaçlyklary:

  1. Çig material - ýokary derejeli poslamaýan polat we pürküji boýag.Lightagtylygyň poslamazlygyna we has ýokary derejeli bolmagyna göz ýetiriň.
  2. Dykyzlyk düşýär, has ýagtylyk.
  3. Uzak iş wagty -10-12 sagat.
  4. Lifpo4 batareýasy - ep-esli zarýad we has köp sikl.

  Gün gazon çyralarymyz köp bölümlerde ulanylýar, has güýçli we ýokary derejeli.Bazardaky beýleki önümler bilen deňeşdirilende - has köp gurşunly çiplerimiz bar, batareýamyz has uludyr.Gün paneli hem bu ýagtylyk üçin iň oňat 9V görnüşidir.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  AntarCS Gün Bollard Alýuminiý atlas çal reňk bilen örtüldi

  a (1)
  a (2)

  Aýratynlyklary

  • Söwda derejeli gün yşyklandyryşy

  • Ulanylmazdan ozal 10-12 sagat zarýad talap edýär

  • Bir gije 10-12 sagat ýeňil çykyş

  • Qualityokary hilli gurlan LiFePO ^ batareýa

  • Döwrebap dizaýn

  • sollary we ýörelgeleri yşyklandyrmak üçin amatly

  • Awtomatiki ýagtylyk datçigi, daň atmak üçin yşyk-diodly indikatorlary ýakýar we öçürýär

  • Kepillik: Nädogry ussatlyk ýa-da daşarky serişdeleriň täsirinde däl komponent näsazlygy üçin 1 ýyl kepillik

  Aýratynlyklary Polýus S0LP0LE010, diwar S0LWALL010, sütün S0LPILL010, Bollard S0LB010

  • Reňk Poroşok atlas gara • Gün paneli 9V 6 watt
  ・ Zarýad bermek wagty 4-6 sagat • Gün paneliniň ululygy 230Hx230Wmm
  .CCT 4000K (salkyn ak) ・ Lightagtylyk çeşmesi 36 ýokary güýçli yşyk-diodly indikator
  • Bollard Ölçegi 800H x 275Wmm (ýokarda) ・ Batareýa LiFePO ^ batareýa
  Ight ýagtylygy Takmynan.350 lýumen çykyş • Material Alýumin, polikarbonat diffuzeri

  Lumen näme?Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, Lumens çyradan ýa-da ýagtylyk çeşmesinden görünýän ýagtylygyň umumy mukdarydyr.Lýumen reýtingi näçe ýokary bolsa, 〃b 「ighte「 lamp çyra peýda bolar.Bu beýleki ýagtylyk çeşmeleri bilen nädip deňeşdirilýär?Tanyş mysallar • Adaty 4 x D öýjükli batareýa magliti takmynan çykar.70 lýumen • 2-3 yşyklandyryjy ulanyp, ortaça apparat stili ýol çyrasy 15-18 lýumen çykarýar • 25W akkor globus takmynan 160 lýumen çykarýar

  Gün bagynyň ýagtylygynyň iş ýörelgesi, gün paneliniň gün energiýasyny (ýagtylyk energiýasyny) siňdirmegi we ýagtylyk energiýasyny elektrik energiýasyna öwürmegi we zarýad berilýän batareýada saklamagydyr.Günüň reňki garaňky bolanda gün şöhlesi awtomatiki usulda ýakylýar we yşyklandyrylyp başlaýar we günüň reňki irden üýtgäp başlaýar Onagtylyk, yşyk awtomatiki öçýär we zarýad berilýär.Howly baglary, ajaýyp ýerler we ýaşaýyş jaýlary ýaly amaly ssenariýalara ulanylyp bilner.
  Öndürijilik artykmaçlyklary:
  Greenaşyl energiýa, hapalanma ýok;
  Simleri çekmegiň zerurlygy ýok, ygtybarly we ygtybarly, hereket etmek amatly we ýerleşdirmek aňsat;
  Uzak iş wagty we arzan bahasy;
  Gün energiýasy 5-10 ýyl ulanylyp bilner, LED ýagtylyk diodlary uzak wagtlap işleýär;
  Efficiencyokary netijelilik zynjyrynyň dizaýny, energiýa tygşytlamak we pul tygşytlamak;
  Önümiň ömri uzak.
  Mundan başga-da, ulanylýan litiý batareýasynyň sazlanyp bilinýän gün paneli kysmy ýagtylyk ýygnamagyny ep-esli gowulaşdyryp biler;gurluşyk çykdajylaryny azaldyp, ululygy we agramy az bolan gün paneliniň aşagynda gönüden-göni gurmak amatly;adaty energiýa saklaýjy gurşun-kislotaly batareýa bolan 3-5 gezek uzak ömri;temperaturadan az täsir edýär, esasanam ýokary we pes temperatura çydamly;Mundan başga-da, tehniki taýdan hyzmat etmezlik gowy.

  Gün yşyklandyryş dizaýnlary

  b
  a (9)
  a (10)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler