• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • Poslamaýan çig mal bilen G012 gün gazonynyň ýagtylygy

  Gysga düşündiriş:

  Dizaýn artykmaçlyklary:

  1. Çig material - ýokary derejeli poslamaýan polat we pürküji boýag.Lightagtylygyň poslamazlygyna we has ýokary derejeli bolmagyna göz ýetiriň.
  2. Dykyzlyk düşýär, has ýagtylyk.
  3. Uzak iş wagty -10-12 sagat.
  4. Lifpo4 batareýasy - ep-esli zarýad we has köp sikl.

  Gün gazon çyralarymyz köp bölümlerde ulanylýar, has güýçli we ýokary derejeli.Bazardaky beýleki önümler bilen deňeşdirilende - has köp gurşunly çiplerimiz bar, batareýamyz has uludyr.Gün paneli hem bu ýagtylyk üçin iň oňat 9V görnüşidir.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Lyra Solar Bollard Alýuminiý atlas çal reňk bilen örtüldi

  1 (2)
  1 (1)

  Aýratynlyklary

  - Söwda derejeli gün yşyklandyryşy

  • Ulanylmazdan ozal 10 -12 sagat zarýad talap edýär

  • Bir gije 10-12 sagat ýeňil çykyş

  • qualityokary hilli gurlan Life P04 batareýasy

  • Döwrebap dizaýn

  - sollary we ýörelgeleri yşyklandyrmak üçin amatly

  • Awtomatiki ýagtylyk datçigi, daň atmak üçin yşyk-diodly indikatorlary ýakýar we öçürýär

  • Kepillik: Nädogry ussatlyk ýa-da daşarky serişdeleriň täsirinde däl komponent näsazlygy üçin 1 ýyl kepillik

  Aýratynlyklary

  • Reňk

  • Zarýad bermegiň wagty

  -CCT

  • Bollard Ölçegi

  • ightagtylyk

  SOLB004

  Poroşok atlas çal

  4-6 sagat

  4000K (salkyn ak)

  lOOOHx295Wmm (ýokarda)

  Takmynan.350 lýumen çykyş

  • Gün paneli

  • Gün paneliniň ululygy

  Lightagtylyk çeşmesi

  • Batareýa

  • Material

  9V 7 watt 150Hxl60Wmm

  36 ýokary intensiwlikli yşyklandyryjylar LiFeP04 batareýa Alýumin, polikarbonat diffuzeri

  Lumen näme?Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, Lumens çyradan ýa-da ýagtylyk çeşmesinden görünýän ýagtylygyň umumy mukdarydyr.Lýumen reýtingi näçe ýokary bolsa, "b ightight「 "çyra peýda bolar.

  Bu beýleki ýagtylyk çeşmeleri bilen nädip deňeşdirilýär?Tanyş mysallar • Adaty 4 x D öýjükli batareýa magliti takmynan çykar.70 lýumen • 2-3 yşyklandyryjy ulanyp, ortaça apparat stili ýol çyrasy 15-18 lýumen çykarýar • 25W akkor globus takmynan 160 lýumen çykarýar

  Energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, yşyklandyryş we gözelligi birleşdirýän ýaşyl energiýa landşaft yşyklandyryş önüminiň täze görnüşi hökmünde poslamaýan polatdan çig mal ulanýar we ulanylýan LED yşyk çeşmesi ýokary ýagtylyk aýratynlyklaryna eýe bolup, belli bir ýagtylygy üpjün edýär we giňden bolup biler seýilgählerde we howlularda ulanylýar., Villalar we ýokary derejeli ýaşaýyş jaýlary we elektrik togy bolmadyk beýleki ýerler, elektrik togy ýetmezçiligi ýa-da gazon yşyklandyryşy üçin amatsyz kabel.
  Özboluşly lampa korpusynyň dizaýny dürli howa şertlerine çydap biler.Gazon çyrasynyň umumy ömri has uzyn.Highokary geçiriji aýna laminasiýa prosesini kabul edýär.Accessorieshli esbaplaryň dizaýn ömri yzygiderli.Özboluşly energiýa tygşytlaýjy dizaýn, batareýanyň ömrüni adaty tehnologiýadan 2-3 esse uzaklaşdyrýar.
  Pes woltly önüm, göni elektrik üpjünçiligini kabul edýär, ýokary howpsuzlyk faktoryna eýe we çagalary, pyýadalary we haýwanlary netijeli gorap biler.
  Mundan başga-da, yşyklandyryş we söndürmek, ýagtylygy dolandyrmak funksiýasy bolan gün şöhlesi we ýagtylyk induksiýasy bilen dolandyrylýar we energiýa tygşytlaýyş tertibi hem bar.Gijelerine pes pyýada bolan ýagdaýynda, ýagtylygy üpjün etmek üçin ýagtylyk çeşmesiniň çykyş güýji awtomatiki usulda azalýar.

  Köp ýüzleri düzetmek üçin amatly

  1

  Lightagtylyk datçigini goşmak bilen gün paneli

  图片 5

  Eko Gün çyralary

  12

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler