• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • Baýden ABŞ-nyň taryhynda iň uly howa şertnamasy baradaky 740 milliard dollarlyk inflýasiýa kanunyna gol çekdi

  Çykdajylar, salgytlar, salgyt ýeňillikleri we düzgünler barada bir ýyldan gowrak çekeleşikli jedellerden soň ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden ahyrsoňy “daýzasynyň ýylgyryşyny” görkezip bilýär.

  Sişenbe, 16-njy awgust, Gündogar wagty, Baýden “2022-nji ýyldaky inflýasiýany azaltmak kanuny” (Inflýasiýany azaltmak kanuny) güýje girdi.Bu kanun taslamasy, Baýdeniň geçen ýyl öňe süren 1,75 trillion dollarlyk “Has gowy geljegi täzeden gurmak” kanunynyň “kiçeldilen görnüşi”.

  Taslama, maliýe girdejisini 740 milliard dollar artdyrmak bilen bir hatarda hökümetiň energiýa, howanyň üýtgemegi we saglygy goraýyş subsidiýalary üçin jemi 430 milliard dollar artdyrýandygyny, şolardan 369 milliard dollarynyň howanyň üýtgemegi we arassa energiýa üçin sarp ediljekdigini aýtdy.
  Ak tamyň pikiriçe, ýakyn birnäçe hepdäniň dowamynda Baýden kanunçylygyň amerikalylara nähili kömek etjekdigini kesgitlemek üçin tutuş ýurt boýunça syýahat eder.Şeýle hem, Baýden 6-njy sentýabrda kanunlaryň güýje girmegini bellemek üçin çäre geçirer.Ak tam:

  Taryhy kanunçylyk, amerikan maşgalalary üçin energiýa, reseptli dermanlar we beýleki saglygy goraýyş çykdajylaryny azaldar, howa krizisine garşy göreşer, defisitleri azaldar we iri kompaniýalara salgytlaryň adalatly paýyny tölemäge mümkinçilik berer.

  Teklip esasan bäş tarapy öz içine alýar.Bazaryň iň möhüm tarapy, gün panelleri, ýel turbinalary, batareýalar, elektrik ulaglary we esasy minerallar ýaly arassa energiýa önümçiligine gönükdirilen howa maýa goýumlarydyr.Köp önümçilik segmentleri.369 milliard dollarlyk masştab, şeýle hem ABŞ-nyň taryhynda 2030-njy ýyla çenli uglerod zyňyndylaryny 40 göterim azaltmagy maksat edinýän iň uly klimat kanunyna öwrüldi.

  Diňe masştabynda uly bolman, eýsem has uzak dowam edýär.Fotowoltaik taslamalar üçin bar bolan 30% maýa goýum salgyt karzy 10 ýyl uzaldylyp bilner;Taslama çykdajylaryna maliýe goldawynyň paýy hem has ýokary, meselem, önümçiligiň bahasynyň 50% -ine çenli ýaşyl wodorod subsidiýasy, bu hem elektrik energiýasyna itergi berer, awtoulag, energiýa saklaýyş, uglerod tutmak we ýel ýaly beýleki arassa energiýa pudaklarynyň partlamagy.
  n energiýa howpsuzlygy we howanyň maýa goýumlaryndan başga-da, kanunlar garrylar üçin neşe serişdeleriniň çykdajylaryny ýylda 2000 dollar tölemek üçin “Amatly ideg kanuny” subsidiýalaryny 64 milliard dollar bölüp berýär.Şol bir wagtyň özünde, kanunçylyk IRS-iň ýerine ýetirilişini güýçlendirmek we ýokary girdejili şahsyýetleriň we kompaniýalaryň salgytdan gaçmazlygyny üpjün etmek üçin 80 milliard dollar bölüp berýär.Mundan başga-da, kanunçylyk paýlary yzyna satyn almak üçin 1% aksiz salgytyny öz içine alýar.

  Mundan başga-da, Ak tam kanunlaryň geljek on ýylda hökümetiň býudjet defisitini takmynan 300 milliard dollar azaldar diýýär.Taslamanyň 437 milliard dollarlyk çykdajy bukjasy ýakyn on ýylda 737 milliard dollar girdeji gazanar diýlip garaşylýar, arslan paýy Medicare-den peýdalanýanlar üçin neşe serişdeleriniň bahasynyň arzanlamagy we kärhanalar üçin salgyt ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr;takmynan 1240 dollar milliard dollar IRS-iň ýerine ýetirijilerinden geler diýlip garaşylýar, bu bolsa baýlaryň has berk we ýygy-ýygydan barlanmagyny aňladýar.

  Elbetde, salgyt ýokarlandyrylmagynyň iň uly täsiri, esasan, 150 töweregi iri girdejili kompaniýalara täsir edýär we tehnologiýa ägirtleri bu meseläni çekerler.ABŞ-nyň iri korporasiýalarynyň köpüsi häzirki wagtda federal salgytlary az töleýändigi sebäpli, kanun taslamasy salgyt ýüküni ep-esli ýokarlandyrar.Täze satyn alyş salgydy şeýle kompaniýalary aksiýalarynyň bahalaryna belli bir basyş edip, gysga möhletde paýlaryny yzyna satyn almak meýilnamalaryndan ýüz öwürmäge mejbur edip biler.

  Gün ulgamy, gün paneli, doly gara ýaý solar we gün şöhlesi ýaly gün önümleri barada haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, geliň.
  www.hangchisolar.com
  gavin@hangchisolar.com
  Whatsapp: Gün ulgamynyň sitatasy üçin +8615552206756


  Iş wagty: Awgust-17-2022