• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • S&P: ABŞ-nyň elektrik energiýasynyň 62% -i 2040-njy ýyla çenli gaýtadan dikeldilýän energiýadan geler

  Gözleg firmasynyň S & P-iň Q2 2022 brifingine görä soňky syýasatlar we gazylyp alynýan ýangyçlaryň, esasanam tebigy gazyň bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli ABŞ-nyň elektrik energiýasynyň 62% -i gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden geler.

  “Standard & Poor's” -yň analitikleri birnäçe gün ozal tebigy gazyň bahasynyň çalt ýokarlanýandygyna garamazdan kömür bilen işleýän elektrik energiýasynyň öndürilmegi käbir gysga möhletli peýdalary gazanjakdygyny, ýöne 2030-njy ýyla çenli ABŞ-da täze elektrik energiýasynyň öndürilişiniň köpüsiniň ýeliň geljekdigini aýtdylar kuwwat.
  S & P-iň energiýa gözleg müdiri Stiw Piper, batareýanyň energiýa saklaýyş bazary ösüp barýarka entek çalt ösüş tapgyrynda däldigini aýtdy.Recentlyakynda kabul edilen inflýasiýany azaltmak kanunyndan täze döreýän nesil çeşmeleriniň has köp peýdalanjakdygyny görmek galýar.

  Piper, inflýasiýany azaltmak baradaky kanunyň arassa energiýa enjamlaşdyrylyşyna itergi bermek üçin ägirt uly potensiala eýe bolup biljekdigini we ABŞ-nyň energiýa geçişini çaltlaşdyrmak ugrunda eýýäm taýynlyk görýändigini aýtdy.
  Piper, inflýasiýany azaltmak baradaky kanunyň arassa energiýa enjamlaşdyrylyşyna itergi bermek üçin ägirt uly potensiala eýe bolup biljekdigini we ABŞ-nyň energiýa geçişini çaltlaşdyrmak ugrunda eýýäm taýynlyk görýändigini aýtdy.

  2023-nji ýyla çenli ABŞ-da elektrik energiýasynyň 45% -iniň gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerinden, 62% -iniň bolsa 2040-njy ýyla çenli boljakdygy çak edilýär. Kompaniýanyň geçen ýylky çaklamasyna görä, ABŞ-nyň elektrik energiýasynyň 46% -i 2040-njy ýyla çenli gaýtadan dikeldilýän energiýadan geler. .

  Piper: "Bu sanlaryň näme üçin konserwatiwdigini öwrenýäris we birnäçe sebäpler bar" -diýdi.

  Piper, kompaniýanyň asyl çaklamasynyň täze kabul edilen inflýasiýany azaltmak baradaky kanuny göz öňünde tutmaýandygyny, şonuň üçin onuň çaklamasyna esasan iki faktor täsir edýändigini aýtdy: döwlet derejesindäki arassa energiýa maksatlarynyň ýokarlanmagy we tebigy gazyň bahasynyň ýokarlanmagy, arassa energiýa isleginiň ýokarlanmagy.
  Windöne ýel we fotoelektrik gaz çykdajylarynyň ýokarlanmagyndan peýdalanýan ýeke-täk täzelenýän zat däl we kömür bilen işleýän elektrik energiýasy hem iň bolmanda gysga möhletde birneme ýokarlanar.

  Piper: "Bu kömür bilen işleýän elektrik energiýasynyň gysga möhletde ösmegini dowam etdirer, ýöne uzak möhletde, indiki çykaryş tolkunynyň başlanmagy bilen kömür bilen işleýän elektrik energiýasy azalýar.Täzelenip bilýän elektrik energiýasynyň öndürilişini çaklaýarys.Aslynda 2030-njy ýyla çenli kömür we tebigy gaz öndürmek bolar. "

  Batareýanyň energiýa saklaýyş kuwwatynyň hem artýandygyna garamazdan, ýel we fotoelektrik enjamlary bilen deň derejede däldigini belläp geçdi.Kompaniýanyň çaklamasyna görä, ABŞ 2040-njy ýyla çenli goşmaça 33GW batareýa saklaýyş taslamasyny ýerleşdirer. 38 GW energiýa saklaýyş taslamasyny ýerleşdirmek meýilnamasy yglan edilse-de, S & P-iň uly energiýa gözlegçisi Katerin Nelson bu energiýa saklaýyş taslamalarynyň pikirine görä hemmesi ýerleşdirilen we işlemeýär.
  Şeýle-de bolsa, Nelson, energiýa saklaýyş taslamalaryny özbaşdak ýerleşdirmek üçin maýa goýum salgyt karzlaryny döredýän inflýasiýany azaltmak kanunynyň muny üýtgedip biljekdigini aýtdy.Bu, ýaşyl energiýanyň ähli görnüşleriniň ýerleşdirilmegini hasam çaltlaşdyryp biler diýip, Piper, düzgünleriň ýel we fotoelektrik ulgamlary üçin ABŞ-nyň uglerod zyňyndylaryny 75 göterimden gowrak azaltmak maksadyna ýetýänçä salgyt karzlaryny bermegi dowam etdirip biljekdigini aýtdy.

  Piper uglerod almak, ýaşyl wodorod, geotermiki elektrik desgalary we ýadro desgalary üçin täze salgyt karzlarynyň hem bu pudaklary höweslendirip biljekdigini aýtdy.Bu çeşmeleriň arassa energiýanyň ýerleşdirilmegine nähili täsir etjekdigini anyklamak üçin birneme wagt gerek boljakdygyny aýtdy.

  Häzirki wagtda Europeewropada iň uly gün paneli öndüriji we dünýäde dördünji orunda durýan Türkiýe geljek ýyl dünýä boýunça ilkinji üçlüge girmegi maksat edinýär.

  图片 1

  1KW-dan 30KW-a çenli gün ulgamymyz bar, gün ulgamy üçin tehnologiýa goldawyny hem berip bileris.

  Hangchi, gün ulgamyna, gün paneline, batareýa gönükdirilen kompaniýa, müşderilerimiz üçin ulgamy ýasamak üçin öz gün tehniki toparymyz bar.

  Soragyňyzy bize iberiň.

  图片 2

  www.hangchisolar.com

  gavin@hangchisolar.com

  Whatsapp: +8615552206756


  Iş wagty: Awgust-26-2022