• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • Gün köçesiniň çyralarynyň doly gollanmasy

  Giriş: Gün köçesiniň çyralary näme?

  açar sözler: gün köçe çyrasy, köçe çyrasy, gün çyrasy

  Gün köçeleriniň yşyklary soňky ýyllarda ulanylýan täze yşyk görnüşidir.Olar ekologiýa taýdan arassa we daşky gurşawa az täsir edýär.Köçelere, awtoulag duralgalaryna we köçe çyralarynyň zerur ýerlerine ajaýyp yşyklandyryş berýär.

  Gün köçe çyralary gündizine gün şöhlesini elektrik toguna öwürmek, soň bolsa gijelerine ýagtylyk bermek arkaly işleýär.Bu yşyklar, şeýle hem çykdajylary we zyňyndylary azaldýandygy sebäpli, iş we daşky gurşaw üçin peýdaly elektrik elektrik geçiriji liniýalara bolan zerurlygy azaldýar.

  Adaty köçe çyralaryndan nähili tapawutlanýarlar?

  açar sözler: gün köçe çyralary we adaty köçe çyralary, gün çyrasyny adaty lampadan tapawutlandyrýan zat)

  Adaty köçe çyralary ekologiýa taýdan arassa däl we köp ýagtylygy hapalaýar.Gün lampalary ekologiýa taýdan arassa we adaty köçe çyrasyny gurmak kyn ýerlerde ulanylyp bilner.

  Adaty köçeleriň yşyklarynyň köp hapalanmagy ýaly köp kemçilikleri bar.Gün lampalary ekologiýa taýdan arassa, şonuň üçin adaty köçe çyralaryny oturtmak kyn ýerlerde ulanylyp bilner.

  Näme üçin Gün köçesiniň çyralaryny ulanmagy göz öňünde tutmaly?

  gün şöhlesi näçe energiýa berýär, gün şöhlesini ulanmagyň peýdalary näme)

  Zerurlyklarym üçin iň gowy hilli Gün köçesiniň çyrasyny nireden tapyp bilerin?

  iň gowy hilli gün çyrasy, ýokary hilli gün çyralary

  Gün köçesiniň çyralary üçin söwda edende näme bilmelidigi barada netije ýa-da jemleýji pikirler.

  Biz bilen hoşniýetlilik bilen habarlaşyň:gavin@hangchisolar.comwhatsapp: +8615552206756


  Iş wagty: 22-2022-nji sentýabr